•  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta.
Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady

Starosta obce Bzovská Lehôtka
Martin Kubík

Bydlisko Bzovská Lehôtka č.53

Štátna príslušnosť Slovenská

Vzdelanie úplné stredné odborné

Zamestnania:

 • ZŤS Detva - mechnik strojov a zariadení
 • VVO Budča - zvárač
 • SPP - distribúcia Zvolen - technik
 • od marca 2011 starosta obce

Kontakt: +421 904 517 934
 starosta.lehotka@gmail.com

Zástupca starostu

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 • Ján Ferianc 
 • Jaroslav Ferianc st.
 • Adam Paciga
 • PaedDr. Jozef Pálka

Hlavný kontrolór obce

 • Marta Feriancová

Hospodárka obce

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 12:30 - 15:30
Utorok:
Streda: 12:30 - 16:00
Štvrtok:
Piatok: 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár