•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

 21.02.2019

OBEC BZOVSKÁ LEHÔTKA
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.:
SÚ 1120/2019-Šk
Zvolen, dňa 19.2.2019
Vybavuje: Tel.:
Ing. Slávka Škurlová
045/5303224
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje EPM TRADE s.r.o., IČO 47531142, Nanterská 1682/1, 010 08 Žilina (ďalej len "stavebník") dňa 7.2.2019 podalA stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:
11505 - Bzovská Lehôtka - Pod Vŕškom - Rekonštrukcia NNS a rozš. NNK
na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 62, 67, 68/1, 68/2, 74, 108, 109, 110/2, 117/2, 119, 120, 183/1, 207/12, 207/15, 207/28, 236/1, 236/3, register "E" parc. č. 52/1, 53, 368/3, 368/4 v katastrálnom území Bzovská Lehôtka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Líniová stavba je členená na stavebné objekty, kde na stavebných objektoch SO-13 a SO-20 bude uskutočnená rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia a na SO-21 sa bude realizovať nové káblové vedenie.
SO-13 - Transformačná stanica - stožiarová - demontáž existujúceho distribučného transformátora o výkone 160 kVA a následná montáž nového transformátora o výkone 250 kVA.
SO-20 - Vedenia NN - vzdušné - demontáž existujúceho vzdušného vedenia a verejného osvetlenia v dĺžke trasy 141 m medzi TS a PB č.4. ; demontáž existujúceho vzdušného vedenia a verejného osvetlenia v dĺžke trasy 41 m medziPB č.2 - 2A; demontáž existujúceho vzdušného vedenia a verejného osvetlenia v dĺžke trasy 205 m medzi PB č.4 - 10; demontáž existujúceho vzdušného vedenia a verejného osvetlenia v dĺžke trasy 28 m medzi PB č.4 - 4A. Demontáž podperných bodov č. 2,4,9 a demontáž vzdušného vedenia na PB č. TS, 1, 2A,3,5,6,7,8,10 demontáž konzol; na PB č. 4 demontáž rozvodnice a rekonštrukcia domových prípojok .
Montáž vzdušného vedenia z izolovaných vodičov RETILENS 3x150+95 medzi p. b. TS -4.
RETILENS 3x150+95+2x16 medzi p.b. č. TS-10
RETILENS 3x150+54+1x16 medzi p.b. č. 2-2A
montáž podperných bodov č. 2,4,9 a na p.b. č. TS-1-10 montáž konzol s nosnými prvkami a príslušenstva; na p.b. č. 2-2A montáž konzol s nosnými prvkami a príslušenstva; na p.b. č. 2,4,10 montáž rozvodnice VRIS1K a príslušenstva
SO-21 Vedenie NN - káblové- montáž káblového vedenia (N)AVY-J v dĺžke trasy 156 m- montáž odpínaného káblového zvodu cez rozpojovaciu skriňu VRIS1 zemným káblom (N)AVY-J3x240+120SM/SM z podporného bodu č. 10 do PRIS VV 3/7 č.1 a PRIS VV č.1 a PRIS VV č.2
 - montáž káblového vedenia (N)AVY-J v dĺžke trasy 156 m, v dĺžke vedenia 162 m z podperného bodu č.10 z rozpojovacieho rozvádzača VRIS1 do navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.1 na parc.č. KNC 207/12.
 - montáž káblového vedenia (N)AVY-J v dĺžke trasy 165 m, v dĺžke vedenia 165 m z navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS9 č.1 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS9 č.2 na parc. č. KNC 207/28.
Obec Bzovská Lehôtka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).
Č.sp. SÚ 1120/2019-Šk str. 2
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.
Martin Kubík starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 12:30 - 15:30
Utorok:
Streda: 12:30 - 16:00
Štvrtok:
Piatok: 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár