•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Stanovy združenia účastníkov - návrh

 06.11.2018

Združenie účastníkov JPÚ Bzovská Lehôtka

________________________________________________________________

S T A N O V Y

združenia účastníkov

„NÁVRH“

čl. I.

Názov: Združenie účastníkov JPÚ Bzovská Lehôtka

Sídlo:    Obecný úrad Bzovská Lehôtka, Bzovská Lehôtka  26, 962 62  Sása

IČO:    

čl. II.

1)  Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bzovská Lehôtka (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou, ktoré vzniklo na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav (§8 ods. 1 písm. c zákona)  v súlade s § 23 a § 24 zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2) Združenie vzniklo dňa ................... na prvom zhromaždení účastníkov jednoduchých pozemkových úprav.

3) Združenie sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav vedenom na Okresnom úrade Zvolen, pozemkovom a lesnom odbore.

čl. III.

1)  Členmi združenia sú:

     a)  vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám

     b)  nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám

     c)  fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť                                                  

          pozemkovými úpravami dotknuté

     d)  Slovenský pozemkový fond

     e)  Lesy SR, š.p.

     f)  Obec Bzovská Lehôtka

2)  Členom združenia je Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený regionálnym odborom vo Zvolene a Lesy SR, š.p. zastúpený OZ Levice.

čl. IV.

Združenie najmä:

a)  spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania najmä: všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFÚ), zásad pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov a návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov v rozdeľovacom pláne, pri prerokovaní námietok proti VZFU, pri prerokovaní námietok proti výpisu z rozdeľovacieho plánu, pri vypracovaní postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

b)  predkladá námietky správnemu orgánu k návrhom jednotlivých častí projektu

c)  prostredníctvom predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových úprav pri doručovaní schválenia registra pôvodného stavu podľa § 10 ods. 3 zákona.

čl. V.

1)  Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie, ktoré tvoria účastníci prítomní na zasadnutiach zvolávaných orgánom štátnej správy a obcou pri volení predstavenstva a schvaľovaní stanov združenia účastníkov, alebo zvolávaných predstavenstvom pri prerokovaní zásadných postupov, ktoré sa týkajú nového usporiadania územia (ďalej len „zhromaždenie“).

2)   Zhromaždenie najmä:

     a)  schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a doplnky

     b)  volí a odvoláva členov predstavenstva.

3) Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie v ktorejkoľvek veci spadajúcej do pôsobnosti združenia.

4)  Ak zo zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, uznesenie zhromaždenia je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5)  Zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor podľa potreby. O priebehu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda predstavenstva.

6)  Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.

čl. VI.

1)  Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo v počte 3 členovia, ktoré zastupuje združenie v konaní o pozemkových úpravách. Predstavenstvo riadi činnosť združenia a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom, týmito stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť sa zodpovedá zhromaždeniu. Predstavenstvo je spoločným splnomocnencom účastníkov pozemkových úprav na doručovanie.

2)  Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, zapisovateľa, ktorých môže kedykoľvek odvolať.

3) Predseda zvoláva predstavenstvo podľa potreby a organizuje jeho rokovanie. V neprítomnosti predsedu, zastupuje ho podpredseda. O priebehu, obsahu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda.

4)  Uznesenie predstavenstva je prijaté, ak v zákone alebo v týchto stanovách nie je upravené inak, nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva. Pri prerokovaní námietok podľa § 10 ods. 3 zákona rozhoduje dvojtretinová väčšina všetkých členov predstavenstva. Námietky podľa § 13 ods. 2 zákona môže podať predstavenstvo, ak s tým súhlasia dve tretiny jeho členov.

5) Za predstavenstvo koná navonok predseda, ktorý zaň podpisuje všetky písomnosti. V neprítomnosti predsedu navonok koná a písomnosti podpisuje podpredseda.

čl. VII.

1)   Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.

čl. VIII.

1)   Predstavenstvo môže na plnenie svojich funkcií zriaďovať odborné sekcie.

2) Úlohou sekcií je posudzovať spracované dokumenty z pohľadu činnosti sekcie a predkladať pripomienky, návrhy a podnety predstavenstvu.

3)   Na čele sekcie je vedúci menovaný predstavenstvom.

čl. IX.

Všetky funkcie v predstavenstve a v sekciách sú čestné.

čl. X.

            Na činnosť združenia účastníkov dohliada Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor. Zmenu alebo doplnenie týchto stanov schvaľuje zhromaždenie.

čl. XI.

            Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.

Stanovy boli schválené zhromaždením dňa ................

Za predstavenstvo:

                                                                       ------------------------------------------

                                                                                            Predseda

Úradné hodiny

Pondelok: 12:30 - 15:30
Utorok:
Streda: 12:30 - 16:00
Štvrtok:
Piatok: 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár